Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Criteris de Prioritat - Barem

CRITERIS GENERALS

 • Germans escolaritzats al centre: 50 punts
 • Proximitat del domicili habitual de l'alumne al centre o proximitat del lloc de treball del pare, mare o tutor:
  • Quan el domicili habitual estigui a l'àrea d'influència del centre: 30 punts
  • Quan el domicili del lloc de treball del pare, mare o tutor és dins l'area d'influència del centre: 20 punts
  • A Barcelona ciutat, quan el domicili habitual és al mateix districte municipal on està ubicat el centre, però no en la seva àrea d'influència: 15 punts
  • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre però no en la seva àrea d'influència ni en el mateix districte municipal: 10 punts
 • Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare, mare o tutor siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció (RMI): 15 punts

CRITERIS COMPLEMENTARIS

 • Discapacitat de l'alumne, pare, mare, tutor o germans igual o superior al 33%: 15 punts
 • Pare, mare, tutor/a legal treballant al centre educatiu: 10 punts
 • Família nombrosa: 10 punts
 • Família monoparental: 10 punts
 • Alumne nascut en part múltiple: 10 punts
 • Situació d'acolliment familiar: 10 punts
 • Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts